ฟลอร่า พาร์ค : ฟลอร่า แฟนตาเซีย

วังนํ้าเขียว
ฟลอร่า แฟนตาเซีย

“มหัศจรรย์งานศิลป์
ดินแดนแห่งความสุข”

เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 และทำพิธีเปิดอย่าง เป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าชมงานประมาณ 400,000 คน ก่อให้เกิดการสร้างเงินสร้างงาน การกระจาย รายได้ ให้แก่ชาวอำเภอวังนํ้าเขียวอย่างมากมาย และทำให้อำ เภอวังนํ้าเขียวเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ ก่อเกิด ศูนย์เรียนรู้ “ฟลอร่า พาร์ค” เพื่อพัฒนาการเพาะและผลิตไม้ดอกไม้ ประดับอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และแลก เปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจในการ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพอย่างยั่ง ยืนได้ต่อไป

ฟลอร่า พาร์ค ได้มีการปลูกไม้ยืนต้นซึ่งเป็นไม้มงคล เช่น ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ กาฬพฤกษ์ แคแสด ชมพูพันทิพย์ ศรีตรัง ฯลฯ รวมแล้วประมาณ 800 ต้น ซึ่งกำลังเจริญเติบโต แตกกิ่งก้านสาขา กลายเป็นไม้ใหญ่ ที่ให้ความร่มรื่นแก่ผู้มาเที่ยวชมและเป็นร่มเงาให้แก่ไม้ดอกที่ปลูกลงบนพื้นดิน กลายเป็นสวนกึ่งถาวรตลอดไปนอกจากนี้ ฟลอร่า พาร์ค ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมของอำเภอวังนํ้าเขียว นำผลผลิตทาง การเกษตรมาจำหน่ายใน “ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต” ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของฟลอร่า พาร์ค ด้วย