เครือข่ายเกษตรกร

สร้างเครือข่ายเกษตรกร

ผู้ปลูกผักอินทรีย์ อำเภอวังนํ้าเขียว

จากโครงการปลูกผักอินทรีย์ (Veggie Ozone) ของ ฟ้าประทาน ฟาร์มตั้งแต่ปี 2554 โดยได้รูปแบบ และเทคโนโลยี จากสหกรณ์ผู้ปลูกผักไร้สารในเขตปฏิรูปที่ดินของอำเภอ วังนํ้าเขียว บวกกับภูมิปัญญาของนักวิชาการและการสนับ สนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชา การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร จึงทำให้ผักอินทรีย์ของ ฟ้าประทาน ฟาร์ม ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ให้เป็น Organic Thailand มีตลาดรองรับภายใต้คุณภาพ และมาตรฐาน ได้ราคาในลักษณะของ Contact Farming

ดังนั้น ฟ้าประทาน ฟาร์ม จึงได้สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ ปลูกผักอินทรีย์โดยการจัดพื้นที่ที่มีนํ้า สามารถเพาะปลูกได้ ตลอดทั้งปี จัดหาไฟฟ้าเพื่อใช้กับระบบนํ้า จัดสร้างโรงคัดแต่ง ผักโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่เกษตรกรที่มีความประสงค์ปลูก ผักอินทรีย์แต่ไม่มีที่ดิน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ดังได้ กล่าวมาแล้วภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เกษตรกร จะต้องปลูกผักอินทรีย์ ทั้งผักสลัด และผักพื้นบ้าน ตามระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีข้อตกลง
2. เกษตรกร จะต้องผลิตผักที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ตาม ความต้องการของตลาด

3. กำหนดราคารับซื้อผักจากเกษตรกร ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานตามที่ตกลงกันทั้ง 2 ฝ่าย โดยที่ราคาจะสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป
4. เกษตรกร จะต้องจำหน่ายผักให้แก่ ฟ้าประทาน ฟาร์ม ก่อนเป็นอันดับแรกหากมีส่วนเกินกว่าที่กำหนดไว้ จึงจะสามารถจำหน่ายให้แก่ตลาดภายนอกได้
5. เกษตรกร จะได้รับเงินสดจากการจำหน่ายผักให้แก่ ฟ้าประทาน ฟาร์มอาทิตย์ละครั้ง โดยจ่ายเป็นเงินสด
6. ฟ้าประทาน ฟาร์ม จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว
7. หากมีปัญหาเกิดขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จากเงื่อนไขต่างๆ จะต้องเป็นความยินยอมพร้อมใจของทั้ง 2 ฝ่าย

จากแนวทางดังกล่าว ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 จนถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการภายใต้การคัดเลือกของ ฟ้าประทาน ฟาร์มจำนวน 5 ครอบครัวๆ ละ 5 ไร่ รวมพื้นที่ 25 ไร่ ซึ่งนับว่ามีความสำเร็จที่เป็นรูปแบบที่จะสามารถให้เกษตรกรเข้ามาร่วมโครงการได้มากขึ้น เพราะเป็นระบบที่เกษตรกรมีความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยเฉพาะ ด้านราคาที่จะได้รับราคาที่ยุติธรรมตลอดทั้งปี ภายใต้เงื่อนไขคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้