ผลผลิต

พุทรานมสด ฟ้าประทาน ฟาร์ม
(Milk Monkey Apple)

การปลูกพุทราในอำเภอวังน้ำเขียว ได้เริ่มมาประมาณ 15 ปี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งมีสายพันธุ์และการใช้ปุ๋ยจากการแนะนำของนักธุรกิจที่มาจากจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่ใช้นมสดเป็นส่วนผสม ทำให้พุทรามีรสชาติดี จึงกลายเป็นที่มาของ “พุทรานมสด” อำเภอวังน้ำเขียว ฟ้าประทาน ฟาร์ม จึงได้เริ่มทำการปลูกพุทรานมสดตามแบบอย่างของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556 พื้นที่ปลูก 3 ไร่ และต่อมาได้ขยายพื้นที่ปลูกอีก 10 ไร่ รวมพื้นที่ปลูกพุทรานมสด ฟ้าประทาน ฟาร์ม ทั้งหมด 13 ไร่ ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวพุทราได้ทั้งหมดในปี 2560

คุณสมบัติและลักษณะทั่วไปของพุทรานมสด

พุทรานมสด เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพุทราสายพันธุ์ฮันนี่ จากประเทศใต้หวัน กับพุทราพันธุ์ดกพิเศษ จากประเทศ อินเดีย เจริญเติบโตได้ดี ทั้งที่ดอนและที่ราบลุ่ม ยกเว้น พื้นที่เป็นดินเหนียวหรือดินทราย ให้ผลดก ลูกโต หวาน กรอบ

มาตรฐาน การผลิตพุทรานมสด

ฟ้าประทานฟาร์ม ดำเนินการผลิตพุทรานมสด ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (Good Agricultural Practice : GAP)

มาตรฐานพุทรานมสด ของฟ้าประทานฟาร์ม
ลักษณะผลวงรี ผิวเปลือกสีเขียว คล้ายผลแอปเปิ้ล ติดลายธรรมชาติ หรือมีรอยยุบไม่เกิน 10% ของผล แต่ไม่มีผลกระทบกับคุณภาพเนื้อภายในผล ที่มีรสชาติหวานกรอบ ฉ่ำน้ำ มีกลิ่นนมสด ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพุทรานมสด อำเภอวังน้ำเขียว โดยแบ่งออกเป็น 3 เกรด

  • เกรด AA
    ขนาด : 6-11 ผล/กิโลกรัม น้ำหนัก : 150-200 กรัม/ผล ความหวาน 13-16 Brix
  • เกรด A
    ขนาด : 12-13 ผล/กิโลกรัม น้ำหนัก : 80-149 กรัม/ผล ความหวาน 13-16 Brix
  • เกรด ลูกสร้อย
    ขนาด : 30-40 ผล/กก. ความหวาน 14-17 Brix

วิธีการผลิตพุทรานมสด
ระยะปลูกของพุทรานมสดและการเตรียมหลุมปลูก
ฟ้าประทานฟาร์ม ใช้ระยะปลูก 6x6 เมตร ขุดหลุมปลูกขนาด 0.3x0.3x0.3 เมตร นำอินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก ผสมกับดินที่ขุดขึ้นมา คลุกเคล้าดินกับปุ๋ยให้เข้ากันดี จากนั้น นำดินที่ผสมแล้วลงในหลุมและมีไม้หลักมัดติดต้นไว้ เพื่อป้องกันลมพัดไม่ให้ลำต้นโยก

การปลูก
ปลูกด้วยต้นพันธุ์จากการเสียบยอดของเกษตรกรวังน้ำเขียว โดยขุดตรงกลางหลุม ใส่สารเคมีกันปลวกและแมลงในดินรองก้นหลุม วางกิ่งพันธุ์ กลบดินให้แน่น ปักหลักกันลมโยก

การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย และการป้องกันกำจัดโรคแมลง
เป็นไปตามปฏิทินการบำรุงดูแลรักษาอย่างเข้มงวด

การให้น้ำหมักนม
โดยใช้น้ำนมหมักกับกากน้ำตาล โยเกิร์ต และส่วนปะกอบอื่น ๆ ฉีดพ่นทุก 2 สัปดาห์ ตั้งแต่เริ่ม ออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยว พร้อมกับราดน้ำหมักนมทางเดิน 2 ครั้ง ช่วงเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต 2 เดือน ๆ ละครั้ง

การเก็บเกี่ยว
พุทรานมสดจะเริ่มออกผลประมาณ 10 เดือน หลังปลูก โดยจะเก็บเกี่ยวช่วง ตุลาคม – กุมภาพันธ์

การตัดแต่งกิ่ง
หลังจากเก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งแรกรุ่นต่อไปให้ตัดแต่งกิ่งพักต้น แบบเหลือตอ (Hard Pruning) หลังจากนั้นบำรุงรักษาให้น้ำ ให้ปุ๋ย ตามปฏิทิน ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้ หลังจากการตัดแต่งกิ่ง 8 เดือน จากวิธีการนี้สามารถกำหนดช่วงเก็บเกี่ยวเป็นเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ของแต่ละปี

การควบคุมคุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง
พุพุทรานมสดที่เก็บเกี่ยวมาจะถูกนำมาตรวจสอบคุณภาพ ที่โรงคัดคุณภาพและบรรจุ โดยพนักงาน ควบคุมคุณภาพ เพื่อคัดผลผลิตที่ได้มาตรฐาน บรรจุลงถุง และขนส่งไปยังลูกค้าโดยรถห้องเย็น

คุณประโยชน์ของพุทรานมสด
ผลพุทรามีวิตามิน C สูงมาก ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและต้านอนุมูลอิสระ มีเส้นใยอาหารสูง ช่วยในการขับถ่าย ผลมีรสหวาน มันและฝาด ช่วยบำรุงร่างกาย แคลเซียมในพุทราช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุน