ผลผลิต

ผักอินทรีย์ ฟ้าประทาน ฟาร์ม
Organic Veggie Ozone

ฟ้าประทาน ฟาร์ม ได้เริ่มโครงการ “ผักอินทรีย์ : Veggie Ozone” โดยปลูกผักสลัดหลายชนิดได้แก่ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล บัตเตอร์เฮด ผักคอส เบบี้คอส และฟิลเล่ย์ เริ่มแรกใช้กระบวนการผลิตตามระบบ GAP และพัฒนาเป็นเกษตรอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ สารปรับปรุงดิน จากกรมพัฒนาที่ดินและใช้สารสกัดชีวภาพป้องกันกำจัดศัตรูพืช จึงเป็นผักที่ปลอดภัยจากสารเคมี และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกษ. 9000 (Organic Agriculture TAS 9000) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัสรับรอง TAS: 04635