ผลผลิต

ผลไม้
Fruits

สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ของอำเภอวังนํ้าเขียว ที่ล้อมรอบด้วยเขาใหญ่ เขาแผงม้า เขาภูหลวง และเขาสลัดได มีสภาพพื้นที่ลาดชัน ลดหลั่นเป็นเชิงชั้น สูงจากระดับนํ้าทะเล 300-700 เมตร บางพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพอากาศเย็นสบาย ปกคลุมด้วยทะเลหมอกอันสวยงาม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชได้เกือบทุกชนิด ทั้งพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก เห็ด และไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะ พืชผัก และไม้ดอก นั้น สามารถปลูกผักเมืองหนาว และไม้ดอกเมืองหนาว ได้อย่างเหมาะสม